Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

Linkuri utilePrivatization

E-services Registru Chamber

Perfectarea paşapoartelor şi buletinelor de identitate

Cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate buletinul de identitate sau paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

Pentru eliberarea buletinului de identitate sau paşaportului solicitantul prezintă, după caz, în original şi copie următoarele documente:

Beneficiarii de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate sau paşaportului, în condiţiile prevederilor legale, suplimentar la documentele specificate în alineatul 1 din prezentul punct, prezintă documente ce atestă dreptul la aceste înlesniri.

La perfectarea buletinului de identitate sau paşaportului, funcţionarul consular este în drept să-i ceară solicitantului documente suplimentare ce contribuie la stabilirea identităţii, statutului juridic, stării civile, domiciliului sau reşedinţei acestuia.

1. La eliberarea repetată a buletinului de identitate sau paşaportului unei persoane mature, prezentarea certificatelor de stare civilă nu este obligatorie dacă nu au survenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale acesteia (nume, prenume, prenumele tatălui, data şi locul naşterii). În asemenea caz, suplimentar în cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

Prezentarea buletinului de identitate pentru eliberarea paşaportului nu este obligatorie, dacă solicitantul depune o declaraţie că nu a fost pierdut, deteriorat sau furat, cu condiţia că buletinul respectiv este valabil.

Prezentarea documentelor specificate la subpct.  9), 10) şi 12) din pct.6 nu este obligatorie, dacă în baza de date informaţia respectivă a fost introdusă la eliberarea anterioară a actelor de identitate şi ulterior nu au survenit schimbări.

2. În cazul eliberării paşaportului minorului se prezintă în original şi copie următoarele documente:

În situaţiile în care se prezintă acordul ambilor părinţi, autentificat notarial sau legalizat de funcţionarul consular, nu este necesară prezentarea certificatului de căsătorie sau de divorţ.

În cazul în care părinţii se află în divorţ se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege.

La depunerea cererii de eliberare a buletinului de identitate sau paşaportului copiilor minori, reprezentantul legal depune în scris o declaraţie prin care certifică  identitatea, statutul juridic, domiciliul sau reşedinţa copilului şi atestă faptul, că documentele prezentate îi aparţin.

3. Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate sau paşaportului se depune în scris de solicitant personal, în prezenţa funcţionarului consular, iar pentru persoanele minore şi acele asupra cărora a fost instituită tutela sau curatela – de reprezentantul legal. Cererea poate fi depusă concomitent pentru solicitarea buletinului de identitate şi a paşaportului.

În cazul în care solicitantul de buletin de identitate sau paşaport din cauza unui defect fizic, unei boli sau din alte motive obiective (este analfabet, nevăzător etc.) nu poate aplica semnătura, aceasta poate fi aplicată pe cererea-chestionar de o persoană terţă împuternicită de către solicitant. În lipsa unei persoane terţe, în această calitate poate acţiona orice altă persoană din cadrul personalului misiunii diplomatice sau oficiului consular. În aceste situaţii în locul rezervat al cererii-chestionar pentru aplicarea semnăturii solicitantului, care urmează a fi scanată se aplică simbolul grafic sub formă de linie cu lungime de 10 mm.

4.Identificarea persoanelor, care au atins vârsta majoratului şi nu au fost documentate anterior cu acte de identitate sau dacă în baza actelor eliberate anterior este imposibilă stabilirea identităţii acestora, se efectuează în temeiul declaraţiei pe propria răspundere a unuia din părinţi, a reprezentantului legal sau a altei rude de gradul I-III. În cazurile în care identificarea se efectuează de către rudele de gradul II-III, se prezintă suplimentar alte documente justificative eliberate de autoritatea publică locală sau o altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă etc. – dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei).

4. Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate sau paşaportului reprezintă o parte componentă a unui formular-tip numit „Cerere-chestionar CA” (Anexa nr.1) şi, respectiv „Cerere-chestionar PA” (Anexa nr.2), care se completează în modul stabilit.

ATENŢIE: ÎS „CRIS „Registru" perfectează actele de identitate conform mecanismului stabilit prin reglementările interne în termen de 30, 15 zile calendaristice şi 5 zile lucrătoare, conform tarifelor stabilite. Termenul de perfectare a actelor de identitate se calculează de la data înregistrării cererii-chestionar CA/PA la DD. În cazul utilizării documentelor electronice semnate cu semnătura digitală, examinarea materialelor se efectuează din momentul înregistrării la DD a formularului electronic CA/PA.

Buletinul de identitate sau paşaportul se înmânează personal titularului sau reprezentantului lui legal, contra semnătură aplicată în recipisă (Anexa nr.8), la misiunea diplomatică sau oficiul consular. În cazul reprezentantului legal acesta se identifică prin actul de identitate.

La înmânarea buletinului de identitate sau paşaportului, funcţionarul consular retrage buletinul sau paşaportul precedent, în cazul în care la depunerea cererii acestea au rămas în posesia titularului.

La adresarea solicitantului actele de identitate pot fi eliberate şi pe teritoriul Republicii Moldova.